ایستگاه تقویت فشار شماره 4 گاز سرخس -نکا

سرخس 1378 – 1375

کارفرما                            شرکت ملی گاز

مشاور                       

پیمانکار اصلی                   تناوب

احجام
بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon
جوشکاریID
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

اجرای ساختمانهای ایتگاه تقویت فشار نیز عملیات سیویل, ساختمان و نصب توربوکمپرسورهای ایستگاه شماره 4 واقع در کیلومتر 300/110 خط لوله نزدیک شهر فاروج و انجام عملیات مکانیکی ، برقی و ابزاردقیق واحد اصلی و تاسیسات جانبی  بوده است